Sākums » Jautājumi un atbildes: iepirkums EU Eggxpert

Jautājumi un atbildes: iepirkums EU Eggxpert

03.02.2022. | Jaunumi

Dalies ar ziņu:

Ērtākai informācijas apmaiņai LAPNA publicē līdz šim saņemtos jautājumus no potenciālajiem pretendentiem saistībā ar EU Eggxpert iepirkumu un LAPNA sniegtās atbildes.

Saņemot papildu jautājumus, saraksts tiks papildināts.

Jautājums: Vai tiešām iepirkums ir jāiesniedz papīra formātā pievienojot klāt zibatmiņu ar dokumentāciju elektroniskā formātā?

Atbilde: Jā, tiešām dokumentus iesniegt drukātā veidā. Lūdzu ieprasīties ar iepirkuma instrukcijas punktiem 5., 6. un 7., kur izvērti aprakstīta piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

Jautājums: Iepirkuma instrukcijas punktā 8.2. apakšpunktā 10 ir prasīta pretendeta pieredze par vismaz piecu publisku pasākumu organizēšanu pēdējo 3 gadu laikā. Vai, jūsuprāt, šāda pieredzes prasība ir atbilsotša Coivd-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā tieši pēdējo 3 gadu laikā, proti, gan ierobežojumi no valdības puses, gan ieteikumi no ekspertiem šajā periodā ir bijuši maksimāli ierobežot kontaktus vispār, jo īpaši domājot par publiskiem pasākumiem.

Atbilde: Prasību uzskatām par atbilstošu, jo nepieciešams pretendents ar aktuālu pieredzi pasākumu organizēšana, jo dažādi ierobežojumi būs arī nākotnē un pretendentiem jāmāk adoptēties situācijām. Turklāt Covid-19 sākās 2020. gada martā, taču pieredze tiek prasīta arī 3 gadiem (jeb no 2019. gada sākuma). Arī pēdējo 2 gadu laikā pārsvarā ir atļautas pulcēšanās ar cilvēku skaitu virs 50 un vasaras periodos arī ar daudz lielāku skaitu. Prasību neplānojam mainīt.

Jautājums: Iepirkuma instrukcijas punktā 8.2. apakšpunktā 11 ir prasīta pretendeta iepriekšējo trīs gadu perioda vidējais finanšu neto apgrozījums. Lūgums skaidrot, vai ja konkursā piedalās personu apvienība, tad tiek ņemta verā visu apvienības perosnu kopējais apgrozījums?

Atbilde: Jā, tiek ņemts vērā visu apvienības personu kopējais apgrozījums.

Jautājums: Pretendentam tekošā gada un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze sabiedrības informēšana pasākumu organizēšanā vismaz 3 (trīs) pasūtītājiem, kur katram pasūtītājam organizēto pasākumu kopējais budžets ir vismaz EUR 700 000.00. Tātad 3 pasūtītājiem 3 dažādas kampaņas, kuru katra neto vērtība/budžets ir 700 tk.euro? 

Atbilde: Jā, katram pasūtītājam organizēto pasākumu kopējais budžets ir vismaz EUR 700 000.00, savukārt minimālais  pasūtītāju skaits ir 3. Instrukcijā noteiktā Pretendenta pieredze liecina par tā spējām paredzēt iespējamos riskus, kas varētu rasties, realizējot projektu līguma ietvaros, kā arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 21/05/2018 lēmumā lietā SKA-1222/2018-4 ir atzīts ka pieredze noteikta finansiāla apjoma projektu izpildē ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta pieredzi. 

Jautājums: Par personāla prasībām - vai iespējams ka kādas no pozīcijām tiek apvienotas ar viena speciālista palīdzību, piemēram, tekstu autors var vienlaicīgi būt arī radošais direktors?

Atbilde: Jā, pozīcijās var norādīt vienu specialistu, piemēram, tekstu autors var vienlaicīgi būt arī radošais direktors.

Jautājums: Vai pareizi saprotam, ka atbilstoši instrukcijas 11. sadaļai un punktam 11.8.4. piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko provizorisko pakalpojuma izpildes cenu? Vai arī ir vēl kāds vērtēšanas kritērijs (neskaitot piedāvājuma atbilstības pārbaudes)? Un ja jā, vai iespējams iepazīties ar vērtēšanas kritērijiem un piešķiramajiem punktiem?

Atbilde: Jūs pareizi saprotat, vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko provizorisko pakalpojuma izpildes cenu (vērtējot atbilstošos piedāvājumus, t.i. ņemot vērā pretendenta pieredzi un speciālistu kompetenci).

Jautājums: Vai šis iepirkuma nolikums un prasības ir saskaņots ar Eiropas finansējuma fondu naudas uzraugošajām iestādēm?

Atbilde: Informējam, ka iepirkums tiek veikts, piemērojot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Jautājums: Pretendenta iepriekšējo trīs gadu perioda vidējais finanšu neto apgrozījums, ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos pārskata gadus, ir vismaz šīs instrukcijas 2.4. punktā noteiktās paredzamās līgumcenas apmērā (bez PVN). Mans komentārs/vaicājums: vai šis kritērijs par vid apgrozījumu attiecas uz pretendenta/vadošā partnera apgrozījumu, vai arī prasīto apgrozījumu var nodrošināt visi partneri kopā?

Atbilde:  Izvirzītās prasības mērķis ir pārliecināties par pretendenta pieredzes (naudas izteiksmē) apjomu  šajā jomā, līdz ar to, atbilstoši  iepirkuma instrukcijas 9.2.punktam, ir pieļaujama balstīšanās uz citu uzņēmēju spējām (tiek ņemts vērā kopējais apgrozījums). Papildus vēršam uzmanību ka no Eiropas Savienības Tiesas 1999.gada 2.decembra spriedumā lietā C-176/98 (Holst Italia) norādītā izriet, ka attiecīgā direktīva atļauj piegādātājam atsaukties uz citu uzņēmēju iespējām, ar nosacījumu, ka piegādātājs spēj pierādīt, ka šie resursi, kas nepieciešami līguma izpildei, tiešām piegādātājam ir pieejami. Tāpat pieredzes pieejamības apliecināšanā ir vērā ņemams no minētajā lietā sniegtajiem ģenerāladvokāta secinājumiem (55.punkts) izrietošais, ka atsauksmei, kas apliecina profesionālo pieredzi līguma izpildē, ir jābūt patiešām noderīgai un pielietojamai, un tam piegādātājam, uz kura pieredzi paļaujas, ir jānodrošina vismaz līguma vadīšana, tādējādi nodrošinot, ka tā tehniskās prasmes un pieredze ir noderīga.  

Jautājums: Pretendents Pakalpojumu sniegšanai nodrošina vismaz 1 (vienu) Projekta vadītāju, kuram ir ļoti labas latviešu valodas zināšanas un labas angļu un krievu valodas zināšanas visās prasmēs (izpratne, runāšana, rakstīšana), un kurš tekošā gada laikā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis vai patlaban vada vismaz 3 (trīs) projektus, kuru katra attiecināmo izmaksu summa sasniedz vismaz šīs instrukcijas 2.4. punktā noteikto paredzamo līgumcenu. Komentārs: Projekta vadītāja profesionālajā pieredzē ir vismaz 3 projekti, kuru katra budžets ir 2.4 punktā minētās iespējamās līgumsummas (1,8 mlj euro) apjomā. 

Atbilde: Jā, izvirzītās prasības mērķis ir pārliecināties, ka Projekta vadītājam ir pieredze finansiāli apjomīga un sarežģītā projekta vadīšanā un ir tikai loģiski un likumsakarīgi, ka līdzvērtīgu pieredzi var iegūt, veicot darbus, kas satura un apjoma ziņā atbilst iepirkuma rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma ietvaros veicamajiem darbiem, tas ir, veicot līdzvērtīgus darbus.  Kā secināts Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 13.03.2017 lēmumā nr. 4-1.2/17-68-2,  pasūtītājam ir  prerogatīva noteikt, ka konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildei speciālistiem ir nepieciešamas ne vien specifiskas zināšanas, bet arī specifiska pieredze. 

Jautājumi par līgumu (iepirkuma LAPNA 2022/1 instrukcijas 7. pielikums)

Jautājums: 1.2 punktā noslēdzošais teikums:

“Izpildītājam ir saistoši šajā līgumā neminētas Tehniskā specifikācija un tajā noteiktās prasības var tikt precizētas tikai saskaņā ar Pušu vienošanos.”

Atbilde: Līguma projektā  ieviesusies tehniska pārrakstīšanās kļūda, jābūt:  “Izpildītājam ir saistošas šajā līgumā minētās Tehniskā specifikācijas prasības un tās var tikt precizētas tikai saskaņā ar Pušu vienošanos.”

 Jautājumi:

 • 2.3 punktā raktīts:

Pasākuma izdevumi– visi ar konkrētā Pasākuma norisi saistītie izdevumi bez PVN atbilstoši aktuālajai tirgus cenai Pasākuma īstenošanas brīdī.” skaņā ar nolikuma 10.3 punktu Pretendentam ir jāgarantē iepirkumā uzrādītās cenas nākamo 36 mēnešu laikā. Kā Pretendents var garantēt, ka fiksēta cena nākamos 36 mēnešus atbildīs “aktuālajai tirgus cenai”?

 • Saistībā ar 4.6. punktā un tā apakšpunktos minētajam, lūdzu, skaidrot, kuram no punktiem atbilst Pretendenta paredzamā peļņa, vai arī šajā iepirkumā tāda nav paredzēta?

Atbilde: Jautājumi ir ekonomiska rakstura. Iepirkuma procedūras piemērošanas mērķis nav pretendentu ekonomisko vai saimniecisko interešu apmierināšana. Pretendenta atbildība ir izvērtēt potenciālos ekonomiskos ieguvumus un riskus, iesaistoties līgumiskās attiecībās publiskā iepirkuma rezultātā (sal. Augstākās tiesas 2015.gada 18.septembra lēmuma lietā Nr. SKA-1209/2015 7.punkts), arī  Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2013.gada 14.janvāra rīcības sēdes lēmumā lietā SKA 134/2013 ir norādījis, ka pasūtītāja izvirzīto prasību ekonomisko lietderīgumu un adekvātumu, novērtē tieši pretendents, kurš izvēlas piedalīties iepirkumā vai arī ne un par kādu cenu.

Jautājums: Lūgums skaidrot, kāpēc 6.1. punktā termiņš noteikts dienās, nevis darba dienās, kā tas noteikts visos citos ar termiņiem saistītos aprakstos?

 • Lūdzam arī skaidrot, kādēļ tik īsā termiņā Pasūtītājam nepieciešams precīzs 36 mēnešu plāns (ņemot vērā paredzamo pasākumu daudzumu un šobrīd grūti prognozējamo situāciju Latvijā un Lietuvā gan no COVID-19, gan no politiskās situācijas viedokļa, gan izmaiņas valstu nodokļu likumdošanā utt.)?

Atbilde: Termiņš nav noteikts nesamērīgs, jo Tehniskajā specifikācijā detalizēti aprakstīti visi pasākumi un to īstenošanas termiņi gada griezumā.  Norādītās prasības nav vērstas uz kādu konkrētu pretendentu un  diskriminējošas, jo attiecināmas uz jebkuru pretendentu, kurš izvēlējies piedalīties iepirkumā. No pretendentu tiesisko interešu aizsardzības aspekta nozīme ir tam, vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības nerada nepamatotas priekšrocības vai netaisnīgus, diskriminējošus noteikumus kādam pretendentam vai pretendentu lokam, tādējādi nodrošinot piegādātāju brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret tiem principa ievērošanu. Pretendenta apņemšanās iesniegt plānu šādā termiņā netieši apliecina piedāvājuma nopietnību, t.i. to, ka jau pieteikuma sagatavošanas procesā Pretendents ir rūpīgi apzinājis tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus kā arī savas spējas un saistīto personu spējas izpildīt līgumu visā tā darbības laikā, kā arī apzinājies un prognozējis iespējamos riskus un līdz ar to rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.  Bez tam, skatot 6.1. punktu kopsakarā ar 6.3.2. punktā noteikto Pasākumu plānu nākamajam ceturksnim un 6.4. punktā paredzēto iespēju koriģēt ceturkšņa plānu, secināms, ka pamatotos gadījumos nav izslēgta plāna aktualizācija atbilstoši faktiskajai situācijai.

Jautājums: 6.3.2. punktā atkārtoti tiek pieminēta tirgus cena (sk. jautājumu  par 10.3 punktu) un lūgums skaidrot, kādēļ tiek prasīti apakšuzņēmēju līgumu projekti? Līgumi var saturēt komercnoslēpumu, līdz ar to var tikt ierobežotas iespējas attiecībā uz apakšuzņēmējiem, kas piekrīt tādus izpaust, uzrādot līgumus.

Atbilde: Apakšuzņēmēja iesaistei ir jābūt tādā apjomā, lai garantētu pasūtītājam nepieciešamo drošību, ka pasākums tiks izpildīts pilnībā un pienācīgā kvalitātē, kā arī, lai kontrolētu līguma 4.4.punktā ietverto nosacījumu izpildi. Norādām, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 14. panta 2.daļu, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti, līdz ar to attiecībā uz komercnoslēpumu tiek piemērotas Komercnoslēpuma aizsardzības likuma normas, papildus,  līguma 7.6.p. nosaka, ka Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas saglabāt konfidencialitāti un bez otras Puses rakstveida atļaujas nenodot un neizpaust trešajām personām, kas nav iesaistītas Pakalpojuma izpildē, jebkuru informāciju, ko Puses tieši vai netieši iesniegušas otrai Pusei saistībā ar šā Līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos

Jautājums:  6.5.3. punktā tas pats jautājums par garantētu cenu 3 gadu periodā un “iespējami zemāku cenu”. Vai tas nozīmē, ka, ja tā brīža tirgus cena būs augstāka vai zemāka par Pretendenta piedāvāto cenu, to būs iespējams mainīt atbilstoši tirgus situācijai? Ja jā, tad, lūdzu, skaidrojiet, kāda nozīme ir cenas piedāvājumam uz nākamiem 36 mēnešiem, ja līgums to paredz mainīt atbilstoši tirgus situācijai?

Atbilde: Atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 (2015. gada 7. oktobris), kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs11.panta b. daļai,  programmas iesniedzēja organizācija nodrošina, ka tā pasākuma izmaksas, kuru tā plāno īstenot pati, nepārsniedz parasto tirgus līmeni, līdz ar to  līguma izpildes gaitā cena var tikt koriģēta atbilstoši tirgus situācijai, t.i. ja līguma izpildītājs nespēs pierādīt attiecīgā pasākuma plānoto izmaksu atbilstību tirgus līmenim - tiks konstatēts līguma neizpildes fakts un veikta korekcija. Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir vērtēšanas kritērijs, lai nodrošinātu savstarpēji salīdzināmu pieteikumu saņemšanu. Finanšu  piedāvājums  tiks vērtēts kopsakarā ar Tehniskajā piedāvājumā norādītajām Pretendenta plānotajām darbībām, salīdzinot ar citiem piedāvājumiem, tādējādi gūstot pārliecību, ka piedāvājums nav nepamatoti lēts un noraidāms.

Jautājums: Lūdzam skaidrot 14.2 puntkā zemāk citētā teikuma pamatotību, proti, vai Pasūtītājs uzskata, ka ir pamatoti saņemt visas autortiesības, neveicot par tām samaksu:

Ja Pakalpojums nav apmaksāts Izpildītāja vainas dēļ, autora mantiskās tiesības uz attiecīgajiem autortiesību objektiem pāriet Pasūtītājam to radīšanas brīdī.”

 Atbilde: Jā, jo šādas iespējamās situācijas vienīgais priekšnoteikums ir “Ja Pakalpojums nav apmaksāts Izpildītāja vainas dēļ” t.i. - Izpildītāja vaina.  Pasūtītājam nav pamata uzņemties atbildību par Izpildītāja rīcību, ja Izpildītājs nav izpildījis šī līguma nosacījumus un attiecīgi  nav saņēmis samaksu.

Jautājums: Lūdzam skaidrot 14.3 punkta atbilstību līguma priekšmetam, proti, tam, ka teritorijas, kurās jārealizē minētie pasākumi, ir minētas Latvija un Lietuva. Vai tiek ņemts vērā, ka šāda prasība sadārdzina pasūtījuma izpildi? Pasūtītājs iepērk tādu tiesību apjomu, kas nav nepieciešams, lai izpildītu līguma priekšmetu.

Atbilde: Ņemot vērā, ka izstrādātos materiālus ir paredzēts publiskot internetā, tādējādi to pieejamība un iespējamie autortiesību pārkāpumi neaprobežojas vienīgi ar Latvijas un Lietuvas teritoriju. līdz ar to aprobežojumu noteikšana nav iespējama.

Jautājumi par iepirkuma LAPNA 2022/1 intrukciju

Jautājums:  Lūdzu, skaidrojiet jēdzienu “zemākā provizoriskā pakalpojuma izpildes cena”? (5. pielikumā Pasūtītājs ir ļoti precīzi norādijis dažādu pakalpojumu skaitu vai vienības)

Atbilde: “zemākā provizoriskā pakalpojuma izpildes cena” ir kopējā cena, par kādu pretendents plāno sniegt tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā norādīto pasākumu skaita un vienību īstenošanu, ietverot visus riskus un prognozējot iespējamās cenu izmaiņas nākotnē.

Jautājums: No sniegtās atbildes saprotams, ka vienīgais vērtēšanas kritērijs, bez kvalifikācijas, ir cena. Kādēļ, atbilstoši instrukcijas 10.1 punktam, Pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājums brīvā formā atbilstoši pielikumam nr.2, ja tas netiks vērtēts un attiecīgi neietekmēs iepirkuma rezultātu?

Atbilde:  Tehniskā piedāvājuma iesniegšanas mērķis ir novērst līguma neizpildes risku un gūt pārliecību vai  Pretendentam  ir izpratne par veicamajiem uzdevumiem, kā arī par to, vai ar pretendenta piedāvātajām darbībām par piedāvāto cenu vispār ir iespējama līguma izpilde. Tehniskais piedāvājums  nepieciešams salīdzinot tehniskajā piedāvājumā norādītās Pretendenta plānotās darbības kontekstā ar finanšu piedāvājumā norādītajām cenām, un citu pretendentu piedāvājumiem, tādējādi gūstot pārliecību, ka piedāvājums nav nepamatoti lēts un noraidāms. Valsts un pašvaldības līdzekļu efektīva izmantošana, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, neietver vienīgi formālu lētākā piedāvājuma izvēli, bet arī droša un nopietna piedāvājuma izvēli. Tādēļ likums paredz arī pasūtītāja tiesības noraidīt nepamatoti lētus piedāvājumus (sal. sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.gada 15.aprīļa sprieduma SKA-24/2014 6.punktu).

...

  Dalies ar ziņu:  
  Notikumi

  jūlijs 2024

  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Mūsu partneri